Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ „Франц Миклошич”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Витоша“ на основание Решение № 373 по протокол № 35, т. 33 /22.06.2017 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА17-РД98-36/01.08.2017 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем  на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ „Франц  Миклошич” предназначен за частно училище, находящ се на адрес: гр. София, кв. "Княжево", ул. „Войводина могила” №136.

- Срок за наемане – 5 (пет) години

- Гаранция за участие в конкурса – 2000.00 (две хиляди) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” №102

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 06.10.2017 г. до 7.11.2017 г. включително от 08:30 ч. до 16:00 часа

- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лева с вкл. ДДС.

Краен срок за приемане на офертите – 16.30 часа на 09.11.2017 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, град София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 10.11.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932

 

 

КМЕТ НА  РАЙОН „ВИТОША”:

        /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

 

06.10.2017