Район "Панчарево" открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем на част от имот, публичнa общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за обслужваща дейност за битови услуги с. Казичене

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 67, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 2 и Глава втора от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 600 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем на част от имот, публичнa общинска собственост при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е отдаване под наем на част от сграда – публичнa общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за обслужваща дейност за битови услуги, с площ от 20,03 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административната сграда на кметство с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54, район „Панчарево”, с идентификатор 35239.6107.539.1.11, АОС №  6289 / 13.03.2017 г., за срок от 3 (три) години.

2. Начална  тръжна цена:
• 105 (сто и пет) лева, без ДДС.

3. Размер на стъпките за наддаване:
• 15 (петнадесет/) лева.

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване:
4.1. Условия:
4.1.1. Право на участие в търга има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
4.1.2. Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.
4.1.3. Не е в ликвидация.
4.1.4. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност.
4.1.5. Не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано, което обстоятелство се удостоверява от участника чрез представяне на валидно издадено свидетелство за съдимост (оригинал или заверено от участника копие). За участници – юридически лица, свидетелството за съдимост се представя от лицата, управляващи и представляващи  юридическото лице, съгласно техния устав/дружествен договор.
4.1.6. Няма парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
4.1.7. Няма парични задължения по частни вземания към Столична община и районните администрации.
4.1.8. Когато участник в търга е обединение, трябва да се представи заверено от участниците в обединението копие от договора за учредяване.
• Документите от т. 4.1.2. до 4.1.7. да се представят за всяко физическо или юридическо лице, което е участник в обединението.
4.1.9. За чуждестранните физически или юридически лица се представя съответен документ съгласно законодателството на страната, в която осъществява/т или е осъществявал/и дейността си.
4.2. Документи:
4.2.1. Заявление за участие – Образец № 1.
4.2.2. Административни сведения – Образец № 2 – с точно попълнена т. 4 – депозитът за участие се възстановява само по банков път.
4.2.3. Декларация за произход на средствата – Образец № 3.
4.2.4. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – Образец № 4.
4.2.5. Копие от документа за регистрация на участника и удостоверение за актуално състояние или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.
4.2.6. Банкови референции от обслужващата банка.
4.2.7. Документ от НАП за липса на задължения към държавата по чл. 87 ал. 6 – оригинал.
4.2.8. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) към Столична община, издаден от Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” – оригинал.
4.2.9. Документ за закупени тръжни книжа – копие от касовата бележка.
4.2.10. Банково бордеро за внесен депозит за участие по т. 5.
4.2.11. Свидетелство за съдимост (оригинал или заверено от участника копие). За участници – юридически лица – свидетелството за съдимост се представя от лицата, управляващи и представляващи юридическото лице, съгласно техния устав/дружествен договор.
4.2.12. Ако участникът е обединение – заверено от участниците в обединението копие от договора за учредяване.
4.2.13. Документ за самоличност на участника/представителя и  Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника в търга (ако е приложимо).
4.2.14. Декларация Образец № 5.
4.2.15. Попълнена декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност – Образец № 6.

• Документите по т.т. 4.2.1. – 4.2.15. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публичнa общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за обслужваща дейност за битови услуги, с площ от 20,03 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административната сграда на кметство с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54, район „Панчарево”, с идентификатор 35239.6107.539.1.11”

5. Начин на плащане:
Преди подписване на договора за наем спечелилият търга участник следва да внесе остатъка от сумата, представляваща разлика между определения депозит и внесения депозит за участие по посочената в същия банкова сметка на Столична община.

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:
• Обектът, предмет на търга, се намира на втори етаж в триетажната административно-делова сграда на кметство с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54, район „Панчарево”, с идентификатор 35239.6107.539.1.11 За оглед на обекта: тел.: 02/999 52 23 – Лилия Стоянова, кметство с.Казичене
• Дата на провеждане на търга: 23.11.2017 г.;
• Начален час на търга: 14.00 часа;
• Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул.”Париж” № 3, ет. 1.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет.2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 22.11.2017 г.

13.10.2017