Район „Красна поляна“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово хранене

СО – район „Красна поляна“ на основание Заповед № СОА17-РД98-53/28.09.2017 г. на Кмета на Столична  община обявява  конкурс за oтдаване  под наем на  части  от  недвижими   имоти  – публична  общинска  собственост  на територията на район „Красна поляна“, както следва:

Предмет на конкурса – отдаване  под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 57. СУ „Наум  Охридски“ и 147. ОУ „Йордан  Радичков“ на територията на СО – район  „Красна  поляна“, разделен  на  2  обособени:

Обособена позиция № 1: Отдаване  под наем на ученически стол, находящ  се в 57. СУ „Наум Охридски“ и 147. ОУ „Йордан Радичков“, с адрес ул. „Д-р Калинков“ № 40, с площ 240 кв. м. Месечната наемна цена е в размер на 134,20 лв. (сто тридесет и четири лева и двадесет стотинки) без ДДС.

Обособена позиция № 2: Отдаване  под наем на ученически бюфет, находящ се в 57. СУ „Наум Охридски“ и 147. ОУ „Йордан Радичков“, с адрес ул. „Д-р Калинков“ № 40, с площ 24,00  кв. м. Месечната наемна цена е в размер на 13,20 лв. (тринадесет лева и двадесет  стотинки) без ДДС.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 225 – Деловодство от 08,30 часа на  13.10.2017 г. до  17,00 часа  на 13.11.2017 г.

Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Гаранцията  за участие в конкурса е 200 лв.

Разглеждането на офертите ще се проведе на 14.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район „Красна поляна“, на адрес: ул. „Освобождение“ № 25,  стая  № 251.

Телефон  за връзка: 02/ 921 72 25, 02/ 921 72 51
 

12.10.2017