Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района

15.06.2017

Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за осъществяване на медицинска дейност (ОПЛ) - оборудван, с нетна площ от 18 кв.м. и места за разполагане на 2 бр. кафе-машини

15.06.2017

Четвърта МБАЛ - София ЕАД провежда на 03.07.2017 г. конкурс за отдаване под наем на част от имот за разполагане на кафе-автомат

12.06.2017

Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на места за поставяне на телевизионни приемници в болнични стаи

12.06.2017

Втора МБАЛ – София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност и извънболнична медицинска помощ

09.06.2017

Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене - 2017 г. в общинските училища на територията на района

08.06.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 68,40 кв.м.

06.06.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 10,0 кв.м.

06.06.2017

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години върху общински недвижим имот в район Банкя

02.06.2017

Столична община обявява провеждане на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина

02.06.2017