Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години върху общински недвижим имот в район Банкя

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Учредяване право на строеж за срок от 35 години, върху общински недвижим имот, находящ се в столична община, район „Банкя”, гр. Банкя, представляващ УПИ І - за търговски и административен център и сервитут за ВиК, кв. № 104з м. „Тенев баир” по плана на гр. Банкя (ПИ с идентификатори: 02659.2193.2918, с площ 7320 кв.м. и 02659.2193.2923, с площ 69 кв.м., съгласно скици с номера 15-46832 от 06.02.2017 г. и 15-46829 от 06.02.2017 г. на АГКК), за който са съставени актове за общинска собственост (АОС) за изграждане на балнеоложки хотел, летен театър за минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение - подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на минерална баня Банкя, гр. Банкя.

Началната конкурсна цена на правото на строеж е 8 115 000 лв. (осем милиона, сто и петнадесет хиляди лева), без ДДС или 9 738 000 лв. (девет милиона седемстотин тридесет и осем хиляди лева) с ДДС.


УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Сградата на балнеоложкия хотел, летния  театър, откритите и закрити басейни, подземния  паркинг и останалите съоръжения предмет на бъдещия конкурс, да бъдат завършени в цялост в следните срокове:

• Срок за проектиране до 6 месеца: Срокът започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни необходими за проектиране от СО „Банкя”.

- В срок до 2 месеца от предоставянето на изходните данни да се  изготви инвестиционен проект във фаза „идеен”,  част архитектура и геодезия;

- В срок от 4 месеца от сключване на договора за отстъпване правото на строеж да бъде изготвен „технически проект" по всички части, на базата на изготвеното от Столична община - Район „Банкя” задание за проектиране.

* В предложения срок не се включва времето за съгласуване на проектите.

• Срок за извършване на строителството - до 3 (три) години.

* (Срокът за строителство е от съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.)

След приемане на сградите и обектите с разрешение за ползване,  същите да бъдат застраховани от приемателя на правото на строеж, който ежегодно следва да представя в Столична община копие от застрахователната полица.

Предназначението на бъдещата сграда като балнеоложки хотелски комплекс да не може да бъде променяно за срока на правото на строеж.

Учредителят на правото на строеж да може да ползва безвъзмездно летния театър към балнеоложкия хотел за провеждане  на обществени културно - развлекателни и образователни мероприятия до 30 (тридесет) дни всяка година, след уведомяване на приемателя на правото на строеж до 30 (тридесет) дни преди началната дата за провеждането на всяко мероприятие, без да се пречи на експлоатацията на балнеоложкия хотел.

Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „идеен”,  част архитектура и геодезия, „технически проект”,  по всички части и площообразуване на базата на изготвеното от Столична община – район „Банкя”, задание за проектиране и предоставени изходни данни.

Суперфициарът за своя сметка да построи балнеоложкия хотел, летния театър, откритите и закритите  басейни, подземния  паркинг и останалите съоръжения в  сградата и да  предаде готовите обекти с разрешение за ползване /удостоверение за въвеждане в експлоатация/.

Степента на завършеност на обектите следва да отговаря на одобрения „техническия проект”, изработен в съответствие с техническото задание.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс -  405 750 (четиристотин и пет хиляди седемстотин и петдесет) лева.

Конкурсните  книжа,  на стойност 50 лв. без ДДС, ще се продават  до 11.07.2017 г. от 10.00  до 12.00 часа и от 14.00 - 17.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа  на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти - до 11.07.2017 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 13.07.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Допълнителна информация по пакета конкурсни  книжа, участниците в конкурса  могат да получат на тел. 02/9377-311, 02/9377-548 или на адрес: гр. София, ул. „Париж” 3, партер, ст. 4.

02.06.2017