Втора МБАЛ – София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност и извънболнична медицинска помощ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с обща площ от 14.00 (четиринадесет) квадратни метра, за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др., с начална наемна цена в размер на 309.00 лв. (триста и девет лева) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ площ с размер от 7.00 (седем) квадратни метра, за поставяне на преместваем обект - павилион, находяща се на територията на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, с лице към бул.”Христо Ботев, за извършване на търговска дейност – продажба на печатни издания, цветя и др. нехранителни стоки, с начална наемна цена в размер на  22.68 лв. (двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) без включен ДДС.

В. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 15, с обща площ от 15.30 кв. м. (петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), на втори етаж югоизточно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина -  за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 57.22 лв. (петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС.

Г. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 8, с обща площ от 15.70 (петнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина -  за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на  58.72 лв. (петдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки) без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция  без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN  BG47 SOMB 9130 1027 3753 02  в срок до 15.30 часа на 26.06.2017 г.

Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/ лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД  от 09.06.2017 г. до 26.06.2017 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 26.06.2017 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 27.06.2017 г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

09.06.2017