Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района

На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СОА17-РД09-609/09.06.2017 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РПД17-РД98-1/14.06.2017 г. на Кмета на СО - район „Подуяне” обявява конкурс „Столово хранене и бюфети – 2017“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в - общинските училища на територията на район ”Подуяне”, както следва:
Обособена позиция № 1:
Отдаване под наем на:
* Учeнически бюфет с разливна към него за готова храна с площ 24,00 кв.м., находящи се в 24 СУ „П. Кр. Яворов”, с адрес: жк “Хаджи Димитър”, ул. “Клисура” № 16, АОС № 0037/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО: 13,20 лв. /Тринадесет лв. и двадесет ст./ без ДДС или 15,84 лв. /Петнадесет лв. и осемдесет и четири ст/ с вкл. ДДС.
* Ученически стол с площ 630,00 кв.м. и Ученически бюфет към него с площ 49,00 кв.м., находящи се в 42 ОУ „Хаджи Димитър”, с адрес: жк. “Хаджи Димитър”, ул. “Ген. Липранди” № 5, АОС № 0033/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за уч. стол в 42 ОУ „Хаджи Димитър” – 346,50 лв. /Триста Четиридесет и шест лв. и петдесет ст./ без ДДС или 415,80 лв. /Четиристотин и петнадесет лв. и осемдесет ст/ с вкл. ДДС.
- за уч. бюфет в 42 ОУ „Хаджи Димитър” – 26,95 лв. /Двадесет и шест лв. и деветдесет и пет ст./ без ДДС или 32,34 лв. /Тридесет и два лв. и тридесет и четири ст./ с вкл. ДДС.
* Уч. столова-разливна за готова храна с площ 225,00 кв.м. и Ученически бюфет към нея с площ 50,00 кв.м., находяща се в 143 ОУ „Георги Бенковски”, с адрес: жк „Суха река”, ул. „Тодорини кукли” № 9, АОС № 0083/08.05.2000г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за уч. Столова-разливна за готова храна, доставена отвън в 143 ОУ „Георги Бенковски” – 123,75 лв. /Сто двадесет и три лв. и седемдесет и пет ст./ без ДДС или 148,50 лв. /Сто четиридесет и осем лв./ с вкл. ДДС.
- за уч. бюфет в 143 ОУ „Георги Бенковски” - 27,50 лв. /Двадесет и седем лв. и петдесет ст./ без ДДС или 33,00 лв. /Тридесет и три лв./ с вкл. ДДС.
ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯТА: 645,48 лв. /Шестстотин четиридесет и пет лв. и четиридесет и осем ст./ с вкл. ДДС

Обособена позиция № 2:
Отдаване под наем на:
* Уч. столова с кухненски бокс-разливна за готова храна с площ 67,00 кв.м. и Ученически бюфет към нея с площ 17,00 кв.м., находящи се в 44 СУ „Неофит Бозвели”, с адрес: жк „Суха река”, ул. „Плакалница” № 45, АОС № 0031/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за уч. столова с кухненски бокс в 44 СУ „Неофит Бозвели” – 36,85 лв. /Тридесет и шест лв. и осемдесет и пет ст./ без ДДС или 44.22 лв. /Четиридесет и четири лв. и двадесет и две ст./ с вкл. ДДС.
- за ученически бюфет в 44 СУ „Неофит Бозвели” - 9,35 лв. /Девет лв. и тридесет и пет ст./ без ДДС или 11,22 лв. /Единадесет лв. и двадесет и две ст./ с вкл. ДДС.
* Ученически стол с площ 474,00 кв.м. и 30.00 кв.м обособен бюфет или общо 504,00 кв.м., находящ се в 49 ОУ „Бенито Хуарес” и 166 ССУ „Васил Левски” /ползващи една сграда/, с адрес: жк „Суха река”, ул. „К. Фотинов” № 4, АОС № 0039/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО: 277,20 лв. /Двеста седемдесет и седем лв. и двадесет ст./ без ДДС или 332,64 лв. /Триста тридесет и два лв. и шестдесет и четири ст. с вкл. ДДС.
* Ученически бюфет с площ 18,00 кв.м., находящ се в 49 ОУ „Бенито Хуарес”, с адрес: жк „Суха река”, ул. „К. Фотинов” № 4, АОС № 0039/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО: 9,90 лв. /Девет лв. и деветдесет ст./ без ДДС или 11,88 лв. /Единадесет лв. и осемдесет и осем ст. с вкл. ДДС.
ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯТА: 399,96 лв. /Триста деветдесет и девет лв. и деветдесет и шест ст./ с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 3:
Отдаване под наем на
* Уч. столова-разливна за готова храна с площ 140,00 кв.м. и ученически бюфет с площ 18,00 кв.м., находящи се в 130 СУ „Стефан Караджа”, с адрес: кв. „Левски”, ул.„Константин Фотинов” № 118, АОС № 0035/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за уч. столова-разливна за готова храна, доставена отвън в 130 СУ „Стефан Караджа” – 67,20 лв. /Шестдесет и седем лв. и двадесет ст./ без ДДС или 80,64 лв. /Осемдесет лв. и шестдесет и четири ст./ с вкл. ДДС.
- за ученически бюфет в 130 СУ „Стефан Караджа” – 8,64 лв. /Осем лв. и шестдесет и четири ст./ без ДДС или 10,37 лв. /Десет лв. и тридесет и седем ст./ с вкл. ДДС.
* Ученически стол с площ 400,00 кв.м. и ученически бюфет към него с площ 76,00 кв.м., находящи се в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов”, с адрес: жк „Левски Г” - запад, АОС № 0194/11.05.2005г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за ученически стол в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов” – 202,00 лв. /Двеста и два лв./ без ДДС или 242,40 лв. /Двеста четиридесет и два лв. и четиридесет ст./ с вкл. ДДС.
- за ученически бюфет в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов” – 38,38 лв. /Тридесет и осем лв. и тридесет и осем ст./ без ДДС или 46,06 лв. /Четиридесет и шест лв. и шест ст./ с вкл. ДДС
ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯТА: 379,47 лв. /Триста седемдесет и девет лв. и четиридесет и седем ст./ с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 4:
Отдаване под наем на Ученически бюфет с площ 30,00 кв.м., находящ се в 95 СУ „Проф. Ив. Шишманов”, с адрес: жк „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел войвода” № 66, АОС № 0032/02.12.1996г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО: 16,50 лв. /Шестнадесет лв. и петдесет ст./ без ДДС или 19,80 лв. /Деветнадесет лв. и осемдесет ст./ с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 5:
Отдаване под наем на Ученически бюфет с площ 15,00 кв.м., находящ се в 106 ОУ „Гр. Цамблак”, с адрес: кв. „Левски”, ул. „Гр. Цамблак” № 18, АОС № 0095/26.03.2003г.
Наемна цена, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО: 7,20 лв. /Седем лв. и двадесет ст./ без ДДС или 8,64 лв. /Осем лв. и шестдесет и четири ст./ с вкл. ДДС.
ЗАБЕЛЕЖКА: Наемната цена е фиксирана и участникът в конкурса не може да я променя.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. /Петдесет лв./ с ДДС.

Размер на гаранцията:
1.Гаранцията за участие в конкурса е в размер, както следва:
- за обособена позиция № 1 – 200,00 лв. /Двеста лв./;
- за обособена позиция № 2 – 250,00 лв. /Двеста и петдесет лв./;
- за обособена позиция № 3 – 300,00 лв. /Триста лв./;
- за обособена позиция № 4 – 150,00 лв. /Сто и петдесет лв./;
- за обособена позиция № 5 – 100,00 лв. /Сто лв./.

2.Гаранция за изпълнение на договора:
- за обособена позиция № 1 – 1290,00 лв. /Хиляда двеста и деветдесет лв. /;
- за обособена позиция № 2 – 800,00 лв. /Осемстотин лв./;
- за обособена позиция № 3 – 760,00 лв. /Седемстотин и шестдесет лв./;
- за обособена позиция № 4 – 41,00 лв. /Четиридесет и един лв./;
- за обособена позиция № 5 – 17,00 лв. /Седемнадесет лв./.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 17.07.2017 г.
Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17,00 ч. на 17.07.2017 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предвалителна заявка по телефона.
Адрес на организатора – гр.София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ” 

15.06.2017