Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на места за поставяне на телевизионни приемници в болнични стаи

На 03.07.2017 г. от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Предназначение на имота – 16 броя места за поставяне на телевизионни приемници в 16 болнични стаи на обща площ от 1,536 кв. м. в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Първоначалната месечна наемна цена е в размер на 58,00 лв. (петдесет и осем лева)
без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 60 лв. (шестдесет лева). Внася се по сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД в Общинска банка, клон “Денкоглу”, ул. “Денкоглу” № 28 , IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 2575990
BIC: SOMBBGSF.

Цената на конкурстната документация е 10 лв. (десет лева) без ДДС.
Документацията се заплаща по сметката на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД  или в касата на  „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Конкурсната документация се закупува в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, всеки работен ден от 12.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 9 - 12 часа.

Оферти за участие в конкурса се подават в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 часа на 30.06.2017 г.

Тел. за контакти: 02/9521676

12.06.2017