Четвърта МБАЛ - София ЕАД провежда на 03.07.2017 г. конкурс за отдаване под наем на част от имот за разполагане на кафе-автомат

На 03.07.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

Предназначение на имота - 1 кв. м. за разполагане на 1 (един) брой кафе-автомат на партерния етаж на сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД.

Първоначалната месечна наемна цена е в размер на 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 280 лв. (двеста и осемдесет лева).

Внася се по сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД в Общинска банка, клон “Денкоглу”, ул. “Денкоглу” №28 , IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 25759901 BIC: SOMBBGSF.

Цената на конкурстната документация е 10 лв. (десет лева) без ДДС.

Документацията се заплаща по сметката на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД или в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД

Конкурсната документация се закупува в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, всеки работен ден от 12.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 9-12 часа.

Оферти за участие в конкурса се подават в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 часа на 30.06.2017 г.

Тел. за контакти: 02/952 14 74

 


 

12.06.2017