Столична община обявява провеждане на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина

Провеждане на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии - собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство "София" и в териториалния обхват на ТП "Държанво  ловно стопанство "Витиня" в района на действие на Регионална дирекция по горите - София.

Заповед № СОА17-РД09-577/02.06.2017 г.

Документация и условия за участие

Образец №7

Обект №1
Обект №2
Обект №3

Обект №7
Обект №8

Протокол  № СОА17-РД91-226-1/27.06.2017 г.

Заповед № СОА17-РД09-721/28.07.2017 г. за прекратяване на процедура по договаряне за обект № 8,  намиращ се в землищата на: гр. Бухово в отдел и подотдел: 754-л,м,р; с. Желява в отдел и подотдел: 6-з; с. Долни Богров в отдел и подотдел: 793-ч.

02.06.2017