ПРОГРАМА "СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ"

 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2017 – 2027)

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за Програма „София – град на младите и активните“
 


РЕЗУЛТАТИ

27 проекта на организации, кандидатствали по Програма „София – град на младите и активните“, са одобрени с Решение № 183  по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на Столичен общински съвет (Приложение № 1), въз основа на оценка за ефективност от Експертна комисия, определена със Заповед № СОА21-РД91-99/02.03.2021 г. на кмета на Столична община:

Резултати от оценка за ефективност на проектите по Програма „София – град на младите и активните“:

Информация за проектните предложения, отпаднали на етап административна проверка.
 


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ 2021
 

 1. Обява за кандидатстване по Програма „София – град на младите и активните“
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 1. 1. Бюджет на проекта – Приложение към Формуляр за кандидатстване
 1. Указания за попълване на Формуляр и съпътстващи документи
 2. Заявление за кандидатстване
 3. Декларация за партньорство
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Писмо за съгласие и подкрепа на проект за Ученически/Студентски съвети
 6. Таблица за административна проверка
 7. Таблица за оценка на ефективността
 8. Формуляр за мониторинг
 9. Финансов и съдържателен отчет