Столична община обявява публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

 

Председателят на Столичен общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.07.2021 г. от 16:00 в Столичен куклен театър, Салон – ул. „Генерал Гурко“ № 14.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Столична община. 

Становища, коментари и въпроси по Отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg  в срок до 27.07.2021 г.

 

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2020 г.
 • Приложение № 1:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 2:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г., разпределение по функции
 • Приложение № 3: Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 4: Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 5: Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 г. 
 • Приложение № 5.1: Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2020 г.
 • Приложение № 6:  Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община Столична община
 • Приложение № 7: Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове oт 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 8: Информация за проекти с европейско финансиране на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ към 31.12.2020 г.
 • Приложение № 9: Мерки, свързани с COVID пандемията
 • Приложение № 10: Одитен доклад на Сметната палата № 0400114720 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Столична община за 2020 г.

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...