Столична община обявява публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

 

Председателят на Столичен общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.07.2021 г. от 16:00 в Столичен куклен театър, Салон – ул. „Генерал Гурко“ № 14.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Столична община. 

Становища, коментари и въпроси по Отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg  в срок до 27.07.2021 г.

 

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2020 г.
 • Приложение № 1:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 2:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г., разпределение по функции
 • Приложение № 3: Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 4: Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 5: Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 г. 
 • Приложение № 5.1: Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2020 г.
 • Приложение № 6:  Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община Столична община
 • Приложение № 7: Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове oт 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 8: Информация за проекти с европейско финансиране на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ към 31.12.2020 г.
 • Приложение № 9: Мерки, свързани с COVID пандемията
 • Приложение № 10: Одитен доклад на Сметната палата № 0400114720 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Столична община за 2020 г.

 

22.07.2021