ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013

Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел"

Цел на проекта: Подобряване на инфраструктурата, качеството на околната среда и социално-битовите условия за жителите на района, повишаване дела на населението, включено към канализационната система в Столична община и създаване на предпоставки за икономическо развитие на района. ...

Изграждане на пет главни канализационни клона в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им

Цел на проекта: Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на водопроводната мрежа на територията на кв. "Суходол", изграждане на канализационни клонове и повишаване обхвата на услугите по отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води. ...

Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор

Цел на проекта: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора. Изпълнени дейности: Проектът включва дейности за изграждане на продължение на съществуващ Ляв Владайски канализационен колектор до Десен Какачки...

Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров"

Цел на проекта: Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на ВиК мрежата, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора. Изпълнени дейности: Изградена е нова...

Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им

Цел на проекта: Подобряване на околната среда и качеството на живот чрез: Подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води Повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните...

Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица", „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец” и „Гърдова глава”, район „Витоша”

Цел на проекта: Създаване на проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа в местностите „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”, м. „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец” и м. „Гърдова глава”, район „Витоша”. Изпълнени дейности: Изготвени са работни проекти за: ...