Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров"

Цел на проекта:
Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на ВиК мрежата, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора.

Изпълнени дейности:

  • Изградена е нова канализационна мрежа – 1,81 км, която посредством съществуващ Десен Какачки колектор (ДКК) отвежда към съществуващата Софийска пречиствателна станция за отпадни води (СПСОВ) „Кубратово” отпадните води, формирани в част от територия на гр. София, разположена в следните граници: север – бул. „Сливница”, изток – ул. „Минск”, юг – ул. „Крим”, запад – ул. „Годеч”. В обхвата на обекта е включена и прилежащата територия на ул. „Филиповско шосе” от бул. „Панчо Владигеров” до ул. „329” и прилежащата територия на ул. „329” от ул. „Филиповско шосе” до бул. „Панчо Владигеров”
  • Реконструирана е водопроводна мрежа – 1,57 км, вкл. монтаж на спирателни кранове, противопожарни хидранти и изпускатели.

Общата площ на отводняваната територия е 11 ха и попада във водосбора на т.н. Десен Какачки колектор на гр. София. Предназначението му е да отвежда отпадъчни води от съществуващия Ляв Владайски колектор (ЛВК) и Ляв Владайски колектор – Дубльор (ЛВКД) до съществуващия Десен Какачки колектор.

Стойност: 2 502 929,67 лв. (БФП: 1 912 628,33 лв., собствено финансиране: 590 301,34 лв.)

Период на изпълнение: август 2012 г. – ноември 2014 г.

19.04.2017