Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел"

Цел на проекта:
Подобряване на инфраструктурата, качеството на околната среда и социално-битовите условия за жителите на района, повишаване дела на населението, включено към канализационната система в Столична община и създаване на предпоставки за икономическо развитие на района.

Изпълнени дейности:

  • изградени са 4 (четири) главни канализационни колектора за смесени битови-фекални и дъждовни води;
  • подменена е съществуваща и е изградена нова водопроводна мрежа по трасетата на колекторите;
  • подмeнени и изградени са сградни водопроводни и канализационни отклонения;
  • възстановена е пътната настилка по трасето на колекторите.

Стойност: 10 678 500 лв. (БФП: 10 561 037 лв., собствено финансиране: 117 463 лв.)

Период на изпълнение: декември 2008 г. – юли 2013 г.

 

19.04.2017