Изграждане на пет главни канализационни клона в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им

Цел на проекта:
Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на водопроводната мрежа на територията на кв. "Суходол", изграждане на канализационни клонове и повишаване обхвата на услугите по отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води.

Изпълнени дейности:

  • Изграден е главен канализационен колектор І от ул. „Люлинска” до ул. „Траян Танев” по ул. „Жоте Илков” и съответните водопроводни клонове
  • Изграден е главен канализационен колектор ІІ от ул. „Траян Танев” до съществуваща РШ на Ляв Суходолски колектор на ул. „2-ри юни” и съответните водопроводни клонове
  • Изграден е главен канализационен колектор І по ул. „Траян Танев” от ул. „Жоте Илков” до ул. „Труд” и подмяна на съответните водопроводни клонове;
  • Изграден е главен канализационен колектор І по ул. „Падина” от ул. „Овчо поле” до ул. „Орех” и подмяна на съответните водопроводни клонове
  • Изграден е главен канализационен колектор І от ул. „Труд” до ул. „Овчо поле”.


Стойност: 3 949 305,30 лв. (БФП: 2 749 748,06 лв., собствено финансиране: 1 199 557,24 лв.)

Период на изпълнение: март 2012 г. – април 2014 г.

19.04.2017