Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им

Цел на проекта:
Подобряване на околната среда и качеството на живот чрез:

 • Подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води

 • Повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, посредством: поетапно повишаване на обхвата на услугите по отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води в резултат на изграждане на главните канализационни клонове, повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на водоснабдителните услуги и намаляване на загубите по водопроводната мрежа.

Изпълнени дейности:

 • Изградени са главни канализационни колектори и е извършена подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им, както следва:

  • гр. Банкя: 6 Главни колектора
  • Събирателен колектор от кв. „Вердикал” и Събирателен колектор от с. Иваняне
  • кв. „Градоман”: 2 Главни колектора
  • кв. „Вердикал”: 6 Главни колектора
  • кв. „Михайлово”: 3 Главни колектора
  • с. Иваняне: 2 Главни колекториа
 • Рехабилитирана водопроводна мрежа (главни канализационни клонове) – 11 584,51 м

 • Рехабилитирани сградни водопроводни отклонения – 2 828,70 м

 • Изградени сградни водопроводни отклонения – 1 371,00 м

 • Рехабилитирана канализационна мрежа (главни канализационни колектори) – 14 310,71 м

 • Изградена канализационна мрежа (главни канализационни колектори, вкл. отливни канали) – 22 837,17 м

 • Изградени сградни канализационни отклонения – 7 919,00 м.

Стойност: 69 453 301,82 лв. (БФП: 53 268 273,74 лв., Собствено финансиране: 16 185 028,08 лв.)
Период на изпълнение: август 2012 г. – октомври 2015 г.

 

19.04.2017