Инвестиционно предложение: „Обновяване на "Княз-Борисова градина" – историческа част“ и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“

23.10.2020

Инвестиционно предложение с възложител Иван Иванов за: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот м. „Овча купел“

20.10.2020

Инвестиционно предложение за: „Независима микропивоварна за производство на занаятчийска бира“ в УПИ I, кв. 509 [поземлен имот с идентификатор 68134.509.1660 (производствена сграда с идентификатор 68134.509.1660.4)], м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Сердика“, гр. София, Столична община, с възложител „Комета Брюинг“ ООД

20.10.2020

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ ВИ” ООД за: „Изграждане на канализационно отклонение за обект жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица“ в ПИ с идентификатор 68134.2044.1964, м. в.з. "Малинова долина“, район „Витоша“

16.10.2020

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Новачица, ляв приток на Слатинска река, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля“ и ул. „Пимен...

16.10.2020

Инвестиционно предложение на „Зебра” АД за: „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации“ в промишлена зона № 1, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“

16.10.2020

Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на движими вещи – отпадъци

15.10.2020

Разрешително за ползване на повърхностни води на река Искър в ПИ в землище на с. Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър – Елин Пелин, част от жп линия София – Пловдив

09.10.2020

Инвестиционно предложение на „Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД за изграждане на: „Собствен водоизточник тръбен кладенец с дълбочина между 70 – 80 м“ в ПИ с идентификатор 44063.6213.4250, с. Лозен, м. Могили, район „Панчарево“

08.10.2020

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район” заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11511219/30.05.2018 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи

06.10.2020