Разрешително за ползване на повърхностни води на река Искър в ПИ в землище на с. Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър – Елин Пелин, част от жп линия София – Пловдив
09.10.2020