Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Новачица, ляв приток на Слатинска река, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля“ и ул. „Пимен...

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“' (БДДР) Заявление вх. № РР-04-77/17.07.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Новачица, ляв приток на Слатинска река, в имот с идентификатор № 68134.803.2665 по кадастралната карта на град София, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля“ и ул. „Пимен Зографски“, район "Изгрев", град София, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

 

16.10.2020