Инвестиционно предложение с възложител Иван Иванов за: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот м. „Овча купел“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4338.1794, м. „Овча купел“, Столична община, с възложител Иван Иванов.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Софи, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

20.10.2020