Инвестиционно предложение на „Мегатрон” ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели) към Търговско-сервизен комплекс на „Мегатрон“ ЕАД“ в м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели) към Търговско-сервизен комплекс на „Мегатрон“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор  68134.710.4095, м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „МЕГАТРОН” ЕАД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

26.10.2020