Инвестиционно предложение: „Обновяване на "Княз-Борисова градина" – историческа част“ и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“

 

Столична община има следното инвестиционно предложение: „Обновяване на "Княз-Борисова градина – историческа част“ и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“.

Инвестиционното предложение третира обновяване на историческата част на "Княз-Борисова градина". Настоящата разработка представлява идейно предложение за ремонт на зони и обекти в парк „Борисова градина“. Преобладаващата част от обхвата е резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с разпореждане на Министерския съвет № 19 от 08.12.1988 г., ДВ бр. 96 от 1988 г. Останалите прилежащи части са в охранителната зона на резервата.

Разработваната територия включва зоната около Езерото с лилиите, североизточни периферни паркови пространства, тангиращи бул. "Цариградско шосе“, алпинеума, пространства около обсерваторията и плувен комплекс „Мария-Луиза”, както и други обекти и елементи във вътрешността на така очертаната територия в приложената скица.

Зоните – предмет на проекта, са тази част от парка, която не е била обект на ремонти в последните десетилетия и е в лошо състояние. Алейните настилки и отводнителните елементи са частично или изцяло компрометирани, водоснабдяването е нарушено, липсват осветителни тела. Тази намеса е крайно необходима с цел завършване цялостното обновяване на парка, започнало от 2011 г. и изпълнявано поетапно. Проектът включва емблематични обекти като Езерото с лилиите и пространството около него, алпинеума, Патешкото езеро, чешми и други водни елементи с художествена украса.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

23.10.2020