Title Publish Date
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в гр.София, район Кремиковци, с.Яна, ул. Св. Никола (Байкуш) №40 05.06.2015
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 5 бр. помещения, находящи се в сграда на ул. Дамян Груев 8А 05.06.2015
Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за поставяне на преместваеми обекти: за кафе и търговска зала 05.06.2015
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на ул. Демокрация № 2, с. Кривина 04.06.2015
Район Надежда организира и провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 63 ОУ и 98 НУ 04.06.2015
Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - бул. П. Ю. Тодоров 03.06.2015
Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад). 03.06.2015
Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад) 03.06.2015
Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - ул. Тодор Каблешков. 03.06.2015
Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - бул. Арсеналски 03.06.2015