„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, помещения и павилиони

17.02.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

15.02.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

15.02.2023

Столичната община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2023 г., в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”

13.02.2023

Столичната община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, находящ се в район „Надежда“, за построяване на жилищна сграда

10.02.2023

Столичната община обявява конкурс № 4-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

10.02.2023

Район "Оборище" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект – магазин № 7, със склад и санитарен възел, находящ се в пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков” (между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“

10.02.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на павилиони, модулни клетки, помещения и др.

10.02.2023

Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект

09.02.2023

Столичната община обявява открит търг № 1-СО-2023 г. с явно наддаване за продажбата на движими вещи – компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“

09.02.2023