„ДКЦ XXII – София” продължава до 13:00 ч. на 08.02.2024 г. срока за подаване на оферти за участие в обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 г. на имот, частна общинска собственост, представляващ Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, съответно за:
Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сутерена, с площ от 14,97 кв. м, заедно с 14,88 кв. м. ид.ч. от общ.ч. на сградата, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог  – с  минималната наемна цена 280,00 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Срокът за подаване на офертите се продължава, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 13:00 ч. на 08.02.2024 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имота: 3 години, считано от датата на сключване на договора.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева. Депозитът е вносим по банков път до 13:00 часа на 08.02.2024 г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите:
„най-висока предложена наемна цена“.
Цена на конкурсната документация –  100 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Същата може да се получи от регистратура не по-късно от 13:00 ч. на 08.02.2024 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 часа на 08.02.2024 г.  
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.02.2024 г. от 10:00 ч. на следния адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 9.

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ Административна служба.

 

Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД
Д-р Лили Иванова

24.01.2024