"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

„ЕГИДА – СОФИЯ” ЕАД
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Протокол № 3/05.02.2024 година

 

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с  Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичния общински съвет.

Съветът на директорите на “Егида – София” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район „Триадица”, бул. “Прага” № 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, в състав: Огнян Методиев – Председател, Борислав Димитров – член и Иван Йонов – Изпълнителен директор, единодушно РЕШИ:

І. Открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД, балансовата стойност, на които не надхвърля 5% (пет процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на Дружеството към 31 декември на 2023 година, при следните условия:

1. Таблица с обекти за конкурс:                                                                                                               

Пореден № на обекта

Обща площ на търговския обект в  кв. м

Начална месечна цена  в лева, без ДДС

Срок за закупуване на конкурсна документация

Срок за подаване на предложения за участие

Дата на провеждане на конкурса

Подлез бул. "Васил Левски" и ул. "Ген. Гурко"

Магазин 2

40

880

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 4

23

506

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 4а

20

440

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 4б

14

308

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 5а

11

242

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 5

  20.5

451

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 6

15

330

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 7

15

330

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 8

18

396

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 8а

22

484

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 10

  24.5

539

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 11

22

484

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 12

17

374

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 13

11

242

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 14

12

264

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 15

12

264

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 16

12

264

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 17

12

264

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 18

11

242

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Подлез бул. "Цариградско шосе" – Орлов мост, подлез "Царевец"

Магазин 2

14.85

342

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 4

14.85

342

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 5

14.85

342

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 6

14.85

342

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Магазин 8

27.52

633

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Подлез бул. "Цариградско шосе" – „Окръжна болница“

Магазин 3

12.48

200

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Помещения централен офис „Мадара”

Стая № 8

12.60

164

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

Стая № 14

22.82

297

05.03.2024

05.03.2024

06.03.2024

 

2.1. Общи условия – критерии за оценка:
а/ месечна наемна цена (водещ критерий) – не по-ниска от обявената начална – до 80 точки;
б/ размер на предложената гаранция за добро изпълнение над минималния, заложен в конкурсните условия (допълнителен критерий, който се прилага при еднакви предложения по водещия критерий) – до 20 точки.

2.2. Специфични условия:
а/ въвежда се абсолютната забрана за преотдаване на обекта от страна на наемателя.

3. Изисквания към участниците: участник в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и тяхно обединение, което: е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон; не е обявено в несъстоятелност; не се намира в производство за обявяването му в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не е лишено от правото да упражнява търговска дейност; няма задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; не е осъждано за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано; няма задължения към „Егида – София” ЕАД.

4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, и място за нейното получаване, краен срок и място за приемане предложенията на участниците, размер на депозита:

4.1. Конкурсната документация ще се получава от деловодството на “Егида – София” ЕАД, находящо се в гр. София, бул. “Прага” № 23, след заплащане на нейната стойност от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, в брой на касата на Дружеството на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в обявения срок за закупуване на документация. За всеки обект се закупува отделна конкурсна документация.

4.2. Предложенията на участниците в конкурсите ще се приемат в деловодството на “Егида – София” ЕАД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., в обявения срок за подаване на предложения, като за всеки обект се подава отделно предложение.

4.3. Депозитът за участие в конкурсите за един търговски обект е в размер на 1000,00 (хиляда) лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД.

5. Време и начин за оглед на обектите: всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч. в обявения срок за закупуване на документация.

6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:
Заявление за участие; Представяне на участника (презентация); Административни сведения за участника; Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса; Оферта; Документ за регистрация по ДДС, при наличие на такава; Документ за регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение за липсата на задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.01.2024 г.; Удостоверение за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.01.2024 г.; Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо по закон участника; Декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; Декларация за съгласие за обработване на лични данни на физическото лице – участник, законен представител или пълномощник на участника; Документ за внесен депозит; Документ за закупена конкурсна документация; Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник; Списък на документите, съдържащи се в предложението.

7. Други условия в съответствие с целите на конкурсите: срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от подаването ѝ.

8. Време и място на провеждане на конкурсите – от 10:00 часа в административната сграда на “Егида – София” ЕАД в гр. София, бул. “Прага” № 23.

ІІ. Утвърждава конкурсната документация и определя нейната стойност за закупуване в размер на 50,00 (петдесет) лева, с ДДС.

ІІІ. Възлага на Изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да назначи 5-членна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите в конкурсите, в деня на провеждане на конкурса, от които: представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община и правоспособен юрист.  

09.02.2024