Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 53. ОУ „Николай Хрелков“ на територията на район „Овча купел“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 6, чл. 6, ал. 1, чл. 7 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с  чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение № 500 по Протокол № 78, т. 90 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет и на основание Заповед № СОА23-РД09-1570/07.07.2023 г. на кмета на Столична община
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в  53. ОУ „Николай Хрелков“ на територията на район „Овча купел“:

Ученически бюфет в 53. ОУ „Николай Хрелков“ – помещение за ученическо столово и бюфетно хранене с площ от 28,00 кв. м, находящо се в сградата на 53. ОУ „Николай Хрелков“, с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ № 6, актувана с АПОС 4568/2022 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4328.9230, съгласно КККР, одобрени със Заповед  № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ I – за училище, кв. 58, местност кв. „Горна баня“.

Ученически бюфет с площ от 28,00 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за ученически бюфет.

Месечна наемна цена – 12,20 лева (дванадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Място на закупуване на конкурсната документация – всеки работен ден от 08:30 часа на 12.02.2024 г. до 16:45 ч. на 05.03.2024 г. (включително) в сградата на СО – район „Овча купел”, ул. „Любляна“ № 50, стая № 7 (каса). 

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева.

Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 05.03.2024 г.

Отварянето на предложенията ще се проведе на публично заседание на комисията на 06.03.2024 г., 10:00 ч. в сградата на СО – район “Овча купел”.

При неподадени оферти или при една подадена оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Оглед на обектите – може да бъде извършен всеки работен ден считано от 12.02.2024 г. до 05.03.2024 г., след предварителна заявка на тел. 029576989 или на email: info-2217053@edu.mon.bg
         
Заповедта и одобрената с нея документация са публикувани на електронната страница на СО – район „Овча купел” www.ovchakupel.bg, раздел „Обявления“, на сайта на Столична община www.sofia.bg, раздел "Бизнес, инвестиции, строителство", подраздел "Търгове и конкурси", и на информационните табла в сградите на районната администрация, Столична община и  училището.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, СО – район „Овча купел“,  ул. „Любляна“ № 50, ст. експерт „Търговска дейност“ в отдел УОСЖФиТД, тел. 0883/288 972.

 

Заповед №РОК24-РД09-35/07.02.2024 г. на кмета на район Овча купел
Образци на документи
Конкурсна документация

12.02.2024