„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение с площ от 100 (сто) кв. м, на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 (двадесет и пет) кв. м пред входа, с предназначение за кафе-клуб за целогодишно ползване, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”

„Спортна София – 2000” ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по реда на чл. 40 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

1. Необорудвано, самостоятелно обособено помещение с площ от 100 (сто) кв. м, на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 (двадесет и пет) кв. м пред входа, с предназначение за кафе-клуб за целогодишно ползване, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”, „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, представляващо част от капитала на „Спортна София – 2000“ ЕАД, за срок от 3 (три) години.
2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1 200 лв. (хиляда и двеста лева), без ДДС.
3. Депозит за участие – 120 лв. (сто и двадесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
„Общинска  банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF
4. Оглед  на обекта може да бъде извършен след закупуване на конкурсна документация и след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 07.02.2024 г.
5. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2024 г. (четвъртък) от 10:00 часа в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, в гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.
6. Договорът със спечелилия конкурса участник се подписва пред нотариус.
7. Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София – 1303, р-н „Възраждане”, „Зона Б-5”,  ул. „Българска морава” № 2, тел. 0884467032, от 10:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 07.02.2024 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 50 (петдесет) лв., с включен ДДС, внесени по горепосочената банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД.
8. Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 07.02.2024 г., включително.

24.01.2024