Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващ терен за поставяне на преместваем обект”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 339 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г., в сила от 27.05.2022 г. и в изпълнение на Заповед № СОА24-РД09-679/11.01.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ


На 20.03.2024 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Изгрев”, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 2, ще се проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващ терен за поставяне на преместваем обект”. Местоположението, видът и параметрите на предвиденото място за поставяне на преместваемия обект са определени съгласно одобрената от главния архитект на Столична община схема, както следва:

част от ПИ с идентификатор 68134.801.2068 по КККР на гр. София за поставяне на Павилион № 1 по общински типов проект, с площ 6,50 кв. м, съгласно схема за поставяне на преместваем обект група № 14 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект в част от ПИ 68134.801.2068, представляващ УПИ IV – за „Обществено обслужване“, по плана на м. „Изток-Изток – част 1 и част 2“, одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС, кв. 56; АОС № 3080/18.09.2018 г.;
специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на плодове и зеленчуци;
Начална конкурсна месечна наемна цена 190,00 лв. без ДДС;
Гаранция за участие: в размер на първоначалната наемна цена за обекта – 190,00 лв. (сто деветдесет лева). Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев”: IBAN BG71SOMB91303317615001, BIC SOMB BGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Ф.Ц. „СЛАТИНА”, или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите;
Срок за наемане: 5 (пет) години;
Срок за закупуване на конкурсната документация: всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа считано от 20.02.2024 г. до крайния срок за подаване на оферти – 19.03.2024 г. включително;
Цена на конкурсната документация: 100 (сто) лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. и се получава, ет. 1, стая № 5 – деловодство;
Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на 19.03.2024 г.;
Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – деловодство;
Адрес на организатора: гр. София – 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12;
Телефон за информация: 02/ 970 10 62, отдел УСТД.
Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка, но не по-късно от крайния срок за подаване на оферти: 19.03.2024 г.​​


КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”
Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

15.02.2024