„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив – помещение, с предназначение ведомствен бюфет, в Централно управление, представляващ част от капитала (имуществото) на "Топлофикация София" ЕАД

09.01.2024

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост: помещения, намиращи се в сградата на Дружеството

08.01.2024

"Метрополитен" ЕАД открива конкурсна процедура за отдаване под наем на обекти

05.01.2024

"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни и цветни метали

02.01.2024

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Хале с площ от 256 кв. м за извършване на автобояджийски услуги, намиращо се в АП „Дружба”

22.12.2023

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот (терен) – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда“, представляващ незастроен поземлен имот (терен), с конкурсно условие: за временен открит паркинг

18.12.2023

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен – открит обект за спортни дейности, находящ се в кв. „Требич”

18.12.2023