Район „Лозенец“ oбявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения на територията на „Зоологическа градина – София“

13.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено в едноетажна сграда – „Битов комбинат“, с идентификатор 49206.2633.9139.1 със ЗП – 286 кв. м., находящ се в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40

13.03.2023

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

13.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, със застроена площ от 64,50 кв. м по КККР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за пощенски услуги

07.03.2023

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, за разполагане на преместваеми обекти

07.03.2023

Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27

06.03.2023

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град"

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Подход към Технически университет“, „Сребърна“, „Симеоново“, „Ситняково“, „Слатина“, „Бъкстон“ и в район „Студентски“

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

06.03.2023