Район "Слатина" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващ парк „Гео Милев“, за поставяне на преместваеми обекти (атракционни съоръжения)

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район Слатина, бул. "Шипченски проход" № 67, в изпълнение на  Заповед № СОА22-РД09-2544/23.11.2022 г. и Заповед № СОА23-РД09-1757/10.08.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от  имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Гео Милев“, за поставяне  на преместваеми обекти (атракционни съоръжения), в съответствие с одобрената с Решение № 574 по Протокол № 74/21.10.2010 г. на Столичен общински съвет план-схема, находящи се на територията на СО – район "Слатина" по следните позиции:

ЗОНА № 1
Позиция № 1 – от лявата страна на алеята в парк „Гео Милев“, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1755/16.03.2018 г., продължение на ул. „Чар“, с площ от 38 (тридесет и осем) кв. м.
Специфично конкурсно условие – за  търговска дейност.
Позиция № 1 – от дясната страна на алеята в парк „Гео Милев“, продължение на ул. „Чар“, с площ от 52 (петдесет и два) кв. м.
Специфично конкурсно условие – за търговска дейност.

ЗОНА № 2
Позиция № 1 – Сезонен търговски обект със зони за маси за консумация на открито – 6 (шест) кв. м закрита търговска част и 30 (тридесет) кв. м открита площ.
Специфично конкурсно условиеза търговска дейност.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:
2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 (от лявата страна на алеята) в ЗОНА № 1 е 380,00 (триста и осемдесет) лева без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 1  (от дясната страна на алеята) в ЗОНА № 1 е 520,00 (петстотин и двадесет) лева без ДДС.
2.3. Начална конкурсна цена за Позиция 1 в ЗОНА № 2 е 720,00 (седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на Столична община – район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа на 11.03.2024 г. до 16:30 часа на 10.04.2024 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на Столична община – район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа на 11.03.2024 г. до 17:00 часа на 10.04.2024 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, платими в касата на Столична община – район "Слатина".

6. Гаранция за участие: 300 (триста) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на Столична община – район "Слатина", посочена в конкурсната документацияили или в касата на СО – район "Слатина".

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 11.04.2024 г. – 10:00 часа, в заседателната зала на Столична община – район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел.  02/ 870 55 32.
                                                                                                                                                      

 


Кмет на СО – район "Слатина":
            /ГЕОРГИ ИЛИЕВ/

11.03.2024