"ДКЦ XIV – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на Дружеството

ОБЯВА


"ДКЦ XIV – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс аа отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 309 с площ от 16,38 кв. м – 230 лв.; кабинет № 4 с площ от 13,60 кв. м – 50 лв.; кабинет № 5 с площ от 13,60 кв. м – 50 лв.; кабинет № 20 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията, без вкл. ДДС, е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация, и е в размери, както следва: за кабинет № 309 – 460 (четиристотин и шестдесет) лева, за кабинет № 4 – 200 (двеста) лева, за кабинет № 5 – 200 (двеста) лева и за кабинет № 20 – 200 (двеста) лева.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на Дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ XIV – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 04.04.2024 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 05.04.2024 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.04.2024 г. от 10:30 часа.
За справки – тел. 02/ 952 13 63.

УПРАВИТЕЛ на "ДКЦ XIV – София" ЕООД​​​​​​​:
/д-р Милен Димов/

14.03.2024