УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: по 1кв. м за поставяне на два кафе автомата и кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар

О Б Я В А


Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: по 1 кв. м за поставяне на два броя кафе автомати и кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.

Обекти и начална конкурсна цена:
1. Площ от 1 кв. м, за поставяне на кафе автомат, находяща се на партера до Кардиологичния кабинет на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС;
2. Площ от 1 кв. м, за поставяне на кафе автомат, находяща се във фоайето на петия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС;
3. Кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 18 кв. м – 400 (четиристотин) лв. без ДДС.
Конкурсът ще се проведе на 15.04.2024 г., от 11:00 ч. при закрито заседание в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.
Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.
Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. включително, след представен документ за закупена конкурсна документация. Телефон за контакт: 02/8059263.
Конкурсната документация се получава от 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.
Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 12.04.2024 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

27.03.2024