„Топлофикация София” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – 30 кв. м площ от северен технологичен комин за разполагане на техническо оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги на територията на ТР "София Изток", представляващ част от капитала (имуществото) на "Топлофикация София" ЕАД

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

в изпълнение на Решение № 7 по Протокол № 10/29.02.2024 г. на
на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – 30 КВ. М ПЛОЩ ОТ СЕВЕРЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН КОМИН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО-СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТР „СОФИЯ ИЗТОК”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА (ИМУЩЕСТВОТО) НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

І. Вид на търга и обект, предмет на тръжната процедура:
Търг с тайно наддаване по реда на чл. 38, във вр. чл. 36 от НРУУПОППТДОУК за "Част от северен технологичен комин 120 м., от кота +74,11 до кота +77,00, за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги.
1. Местонахождение: гр. София, район "Искър", ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток”;
2. Състояние: задоволително;
3. Площ: 30,00 кв. м.

II. Начална месечна наемна цена:
1. Не по-малко от 1 221 лв. (хиляда двеста двадесет и един лева) без ДДС.
2. Консумативните разходи – електрическата енергия, дължимите такси към общината (такса битови отпадъци), както и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

III. Ред за закупуване на тръжна документация:
Цената на тръжната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:
„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 104, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 03.04.2024 г., срещу представен документ за платената цена.
Сумата за закупуване на тръжна документация не се възстановява на участниците.

За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 03.04.2024 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.
В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 11:00 ч. на работния ден, следващ изтичането му.

V. Гаранционна вноска за участие в търга:
Гаранционната вноска за участие в търга е в размер на 122,00 лв. (сто двадесет и два лева).

Гаранционната вноска за участие в търга трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:
„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

VI. Време и начин за оглед на обекта:
Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 03.04.2024 г. след заявка на посочения телефон.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите, ще се извърши на 05.04.2024 г. в 11:00 часа, в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.
В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 11:00 ч. на работния ден, следващ изтичането му.

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: инж. Пламен Атанасов – ръководител-отдел ПТ – телефон за контакт – 0883369520.

19.03.2024