„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС“, за срок от три години

ОБЯВА


„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, ал. 1  и чл. 40, ал. 3 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 239 от 14.03.2024 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС“, за срок от три години. Началната месечна наемна цена е 248,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 124 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, до 05.04.2024 год. – 16:00 часа.
Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсната документация документи.
Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 05.04.2024 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.
Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 05.04.2024 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.
Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 05.04.2024 год. – 16:00 ч.
Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 09.04.2024г., 09:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.
За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.

22.03.2024