Програма за дейността на СБДДС


Одобрени проекти с Решение на УС на СБДДС - сесия 2022 г.

І. Одобрени проекти с Решение на УС на СБДДС - сесия 2022 г. 

ІІ. Поради изчерпан финансов ресурс, проектни предложения на образователни институции и районна администрация, не са класират за финансиране

ІII. Предоставяне на актуализиран финансов план с одобрената сума и предоставянето му  в деловодството на Столична община към вх. № на подадения проект.

VІ. Формуляри за Финансов и съдържателен отчет – предоставя се в деловодството на Столична община след приключване на дейностите по проекта и не по късно от 5 декември 2022 г.


Обявяване на  сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места и неправителствени организации за 2022 г. съгласно решение на Управителен съвет на СБДДС от 28.04.2022 г.

 1. Обява за кандидатстване
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Заявление и Формуляр за кандидатстване
 4. Насоки и Правила за кандидатстване
 5. Декларация за липса на конфликт на интереси

За сведение на институциите/организациите: информацията се попълва от администрацията на Столична община

Таблица за административна проверка  (образователни институции, районни администрации и малки населени места)

Таблица за административна проверка  (НПО)

Таблица за оценка на ефективност
 

СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Решение № 87 от 11.02.2021 г.
 2. Отчет на Съвета по безопасност на движението на децата в София за периода 2011 – 2020 г.
 3. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София 2021 – 2025 г.

 ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г.
 
 
За информация:
 
 
 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ГЕРБ НА СО И ЛОГО НА СБДДС

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършената работа и се задължава да изпълни същата като:

 • Популяризира участието и доброто име на възложителя – Столична община – СБДДС;
 • Упоменава се за финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС при реализиране на Проекта и отразяването му в медиите, както и при всички други анонси в публичното пространство; в печатните, аудио- и видеоматериали за реклама и разгласа, изписва и/или съобщава изрично:
  „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община;
 • Лого на СБДДС.