Одобрени за финансиране проекти на образователни институции, районни администрации, НПО съгласно Решение на УС на СБДДС и Протокол № 2/26.06.2023 г.; № СОА23-ВК66-4294[3] 27.06.2023 г.
- Одобрени проекти на образователни институции, районни администрации;
- Одобрени проекти на НПО.

Проекти, които не са класирани за финансиране поради ограничен финансов ресурс на Програмата:
- Проекти на образователни институции и районни администрации.

Важно:
Формуляр за  актуализиране на дейностите и бюджет на проекта съгласно одобрена сума, който трябва да попълните и внесете в деловодната система на Столична община, ул. „Московска“ 33, към входящия номер на Вашето проектно предложение:

Обявяване на  сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места и неправителствени организации за
2023 г., 
съгласно решение на Управителен съвет на СБДДС от 28.04.2023 г.

 
 

Нормативни документи:

Решение № 87/11.02.2021 г. на СОС
Приложение 1 – Отчет за изпълнение на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение
Приложение 2 – Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София (2021 – 2025)