СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ЗА 2020 ГОДИНА:

І. Одобрени проекти – сесия 2020 г. съгласно Протокол № 2 от 03.07.2020 г. от Управителен съвет на СБДДС

  1. Одобрени проекти на образователни институции – ПО 1
  2. Одобрени проекти на неправителствени организации – ПО 2

 

ІІ. Формуляри за отчитане на дейностите

  1. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 1
  2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 2

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ГЕРБ НА СО И ЛОГО НА СБДДС

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършената работа и се задължава да изпълни същата като:

  • Популяризира участието и доброто име на възложителя – Столична община – СБДДС;
  • Упоменава се за финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС при реализиране на Проекта и отразяването му в медиите, както и при всички други анонси в публичното пространство; в печатните, аудио- и видеоматериали за реклама и разгласа, изписва и/или съобщава изрично:
    „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община.
  • Лого на СБДДС.