Бюджет за 2018 г.
 

Публикувано на 02.02.2018 г.

Бюджет на Столична община, приет от Столичния общински съвет с Решение № 4 от 25.01.2018 г.

Приложение №1 - Приходи

Приложение №2 - Разходи по функции

Приложение №2.1 - Бюджет на общинските предприятия

Приложение №3 - Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Приложение №4 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.

Приложение №5 - Разчет за лимити за делови срещи и представителни разходи

Приложение №6 - Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2018 г.

Приложение №7 - Справка по т.5 от Закона за публичните финанси и чл.11 на Закона за общинския дълг

Приложение №8 - План-график за обслужване на просрочените задължения през 2018 г.

Приложение №9 - Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.


****************
 
Публикувано на 31.01.2018 г.
 
1. Приложение за приходите
2. Приложение за разходите по функции
3. Приложение за бюджета на общинските предприятия
4. Капиталова програма за 2018 г.
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
6. Индикативен годишен разчет за средства от Европейския съюз
7. Справка за максималния размер на дълга
8. Актуализирана бюджетна прогноза 2018 – 2020 г.

 

Проектобюджет за 2018 г.

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 05.01.2018 г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където  ще  се  проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2018 година.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2018 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 03.01.2018 г.  включително.
 

Проект на бюджет 2018 – разходи

Проект на бюджет 2018 – приходи

Обекти от Капиталовата програма за 2018 г.