Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.

Информация за спортни клубове, одобрени за финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт
(публикувана на 03.05.2019 г.)

С Решение № 222/18.04.2019 на Столичния общински съвет са одобрени за финасиране 70 (седемдесет) проекта на спортни клубове по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт.

Списък на одобрени за финансиране спортни клубове (индивидуални и колективни видове спорт), включващ точки и размера на одобрената сума за финансиране (Приложение № 1 към Решение № 222/18.04.2019 г.)

Списък на проекти, несъответстващи на изискванията за административна допустимост (Приложение № 2 към Решение № 222/18.04.2019 г.)

 

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение №7/12.01.2012 г. на СОС, и Програма за изпълнение на Стратегията (2016 – 2020 г.), приета с Решение 98/14.01.2016 г. на СОС, Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.

Чрез Програмата се създават условия и възможности за:

• подпомагане на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт;
• повишаване мотивацията на деца и ученици с изявени дарби в областта на спорта;
• разширяване обхвата на спортуващите деца и младежи в спортни клубове;
• организиране на спортни прояви с участието на детско-юношески школи на спортните клубове. 

I. Обява за кандидатстване 2019
II. Процедура при обявяване на сесия по Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2019 г.
III. Правила на Програмата за развитие на детско-юношеския спорт
1. Заявление по образец към формуляр за кандидатстване
1.1. Формуляр за кандидатстване
2. Формуляр за Административна проверка
3. Показатели за съответствие
4. Указания за изисквания за съпътстващи документи
5. Декларация за конфликт на интереси

Указания за изпълнение на Проекти

Приложение 1 - Бланка - заявление за промяна в дейности и финансов план

Приложение 2-Бланка - График за мониторинг - Таблица

График на мониторинг на дейности-Индивидуални видове спорт

График на мониторинг на дейности-Колективни видове спорт

Определеният експерт от Столичната община за извършване на мониторинг на проекти по Програмата за детско-юношеския спорт е г-н Павел Иванов;

-Формуляр за финансов и съдържателен отчет

-Приложение:Бланка-формуляр на Заявление за финансов и съдържателен отчет

За допълнителни въпроси и методическа подкрепа моля да се свържете с екипа на дирекция ПИСТ:

д-р Ирена Димитрова, директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ – 02/ 946 14 12;

Десислава Темелкова, гл. експерт – 02/ 981 06 51; 0884 322 643; dtemelkova@sofia.bg
Невена Димитрова, гл. експерт – 02/ 946 11 18; 0889 911 297; neven_ska@abv.bg
Теодора Филева, ст. експерт – 02/ 981 06 47; 0884 322 642; tedinka_1980@abv.bg
Любомира Радоева, ст. експерт – 02/ 946 11 18; 0887 377 061; lyubomira_radoeva@abv.bg

Валентина Ликова, ст. експерт – 02/ 980 24 78; 0884 322 644; valia_likova@abv.bg

Електронен адрес за кореспонденция по Програмата: programasofia2018@abv.bg

18.02.2019