Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи в парк „Владимир Заимов“

27.06.2022

Район „Триадица“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Проект на транспортна схема за промяна на организацията на движението по улиците в ж.к. „Гоце Делчев“

24.06.2022

Район „Младост“ обявява обществено обсъждане на: Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ – СО

24.06.2022

Район "Банкя" съобщава за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация – ИПР на улица в участъка от о.т. 149а до о.т. 149в, на УПИ I – “за озеленяване“ и УПИ IX – „за парк“, кв. 7, местност „ гр. Банкя“ – кв. "Девети септември“ и създаване на сервитути за отливни канали и план – схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“

21.06.2022

Район „Овча купел“ – СО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-203/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ИПУР с изменение на границите на кв. 231“а“ и създаване на нови кв. 231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв. 231“а“ и нов кв. 231“б“ по плана на м. “Цар Борис ІІІ – 2 ч."

21.06.2022

Район „Овча купел“ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-204/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“

15.06.2022

Район „Подуяне” обявява обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“

10.06.2022

Район „Кремиковци" обявява обществено обсъждане на проект на схема за поставяне на преместваеми обекти (2 броя) – павилиони по типов проект за църковна утвар и цветя и за дребни пакетирани хранителни стоки в поземлен имот в кв. „Ботунец“, м. „Гробището“, район „Кремиковци“

07.06.2022

Район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22- РД09-165/31.05.2022 г. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне, за създаване на нов УПИ VI-2.13 – „за хоспис“, изменение на плана за регулация (ИПР) за контактни УПИ 1-647 и УПИ И-639, кв. 33А и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 132 – о.т. 134а, м. „с. Мировяне“, район „Нови Искър“

07.06.2022

Район „Студентски” обявява провеждане на обществено обсъждане на следния проект: „Нова организация на движение на територията на кв. „Младост 1 – Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране“

02.06.2022

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...