Район „Младост“ обявява обществено обсъждане на: Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ – СО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОН „МЛАДОСТ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява, че със Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022 г. на кмета на район „Младост“ – СО е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО.

Процедурата по обществено обсъждане ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Представянето на проекта ще се проведе на 05.07.2022 г. от 17:30 часа чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf7b8a6f1b43aeede5f590375d6ffc38a  ,

 който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ – СО в срок не по-късно от 04.07.2022 г.

След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 19.07.2022 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 17:30 ч. чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1570df6fb8724ab5d35aa0b02daa58d4 ,

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ – СО в срок не по-късно от 25.06.2022 г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО, адрес: гр. София, ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312

 

Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022 г. на кмета на район „Младост“

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312


СТАНОВИЩА  във връзка с образувана процедура за провеждане на обществено обсъждане на преработен Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ СО.

24.06.2022