Район "Банкя" съобщава за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация – ИПР на улица в участъка от о.т. 149а до о.т. 149в, на УПИ I – “за озеленяване“ и УПИ IX – „за парк“, кв. 7, местност „ гр. Банкя“ – кв. "Девети септември“ и създаване на сервитути за отливни канали и план – схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Административен  Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-212/17.06.2022г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ ПУП – Изменение  на план  за  регулация – ИПР  на улица  в участъка от о.т. 149 а до о.т. 149 в, на УПИ I – “за озеленяване“ и УПИ IX – „за парк“ , кв. 7, местност „ гр. Банкя“ – кв. "Девети септември“ и създаване  на сервитути за отливни канали и план – схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“, район „ Банкя“ .

Представянето на проекта ще се състои на 27.06.2022 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч.  на 07.07.2022 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 11.07.2022 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

21.06.2022