Район „Триадица“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Проект на транспортна схема за промяна на организацията на движението по улиците в ж.к. „Гоце Делчев“

 

Уважаеми дами и господа,


Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и  ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РТР22-РД56-568 от 23.06.2022 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Проект на транспортна схема за промяна на организацията на движението по улиците в ж.к. „Гоце Делчев“.

 

Представянето на проекта ще се проведе на 05.07.2022 г. от 18:00 часа в сградата на столовата на  104. Основно училище "Захари Стоянов", находящо се на ул. „Костенски водопад“ 60, гр. София, район „Триадица“ .

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 28.07.2022 г. от 18:00 часа в сградата на столовата на  104. основно училище "Захари Стоянов", находящо се на ул. „Костенски водопад“ 60, гр. София, район „Триадица“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица”, и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Приложение:


Заповед № РТР22-РД56-568/23.06.2022 г. на кмета на СО – район „Триадица“

24.06.2022