Район „Овча купел“ – СО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-203/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ИПУР с изменение на границите на кв. 231“а“ и създаване на нови кв. 231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв. 231“а“ и нов кв. 231“б“ по плана на м. “Цар Борис ІІІ – 2 ч."

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Овча купел“ – СО

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-203/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ИПУР с изменение на границите на кв. 231“а“ и създаване на нови кв. 231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв. 231“а“ и нов кв. 231“б“ по плана на м. “Цар Борис ІІІ – 2 ч.“; заедно с план-схеми по чл. 108 от ЗУТ и транспортен анализ. Представянето на проекта ще се проведе на 22.06.2022 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес: Бул. “Цар Борис ІІІ“ № 136“в“.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В ет. 1) или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 05.07.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика,  телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

ПРОЕКТ


Линк към записа от проведеното представяне на проекта

Публикувано на 29.06.2022 г.


Становище на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД  (публикувано на 08.07.2022 г.)

21.06.2022