Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи в парк „Владимир Заимов“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 62, ал. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО и чл. 4, ал.1, т. З, чл. 8, ал. 1, т. З и чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на CO (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС) е издадена Заповед № РОБ 22-РД09-129/24.06.2022 г. на кмета на CO – район „Оборище“ за провеждане на обществено обсъждане за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи в парк „Владимир Заимов“, район „Оборище“ – СО.

27.06.2022