Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II – “за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III – „за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV – “за озеленяване и спорт” и УПИ V – “за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м....

18.04.2018

Дирекция „Култура” на Столична община организира публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура” във връзка с предстоящата сесия за 2019 г.

16.04.2018

Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ 1 – “за озеленяване с режим на ТГО, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т. 241 – о.т. 182 и по о.т. 182 – о.т. 171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. ”Красно село – Плавателен канал”

11.04.2018

Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на открита площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР от ЗУТ, а именно “Комбинирана площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II ”3а парк”, кв. 187а. м. ”Южен парк – З част”

05.04.2018

Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за план схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане в Градина около Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Докторска градина, кв. 545 и кв. 545а, м. „Зона Г – 12“, СО – район „Оборище“

04.04.2018

Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 и създаване на нов кв. 161 б, м. „Подуяне – център“, СО – район „Оборище“

26.03.2018

Район „Подуяне“ обявява провеждане на обществено обсъждане за обект „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между бул. „Вл. Вазов“, ул. „Васил Кънчев“, ул. "Резбарска“ и ул. „549“ в р-н „Подуяне“

21.03.2018

Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т. 1 до о.т. 6, ПРЗ и идейна план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв. 42, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“, район "Панчарево"

20.03.2018

Район "Красно село" обявява провеждане на обществено обсъждане на представяне на Проект за организация на движението – еднопосочно движение за улиците в квартала между бул. „България”, бул. „Гоце Делчев” и ул. „Кюстендил”, м. „ж.к. „Бели брези” на територията на район „Красно село”

19.03.2018

Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене

09.03.2018

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...