Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за: „ПУП - ИПУР - продължение на улица „Слънчев бряг“ до ул. „Знеполе"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-46/28.02.2019 г.  на кмета на район "Банкя" – СО, за провеждане на обществено обсъждане за: „Подробен  устройствен  план (ПУП) – Изменение  на план за  улична регулация (ИПУР) – продължение  на  улица  „Слънчев бряг“ до  ул „Знеполе", район  „Банкя“.

Представянето на проекта ще се състои на 12.03.2019 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ №1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 22.03.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед  № РД09-46/28.02.2019 г.

Изменение на улична регулация

 

01.03.2019