Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на виза за проектиране на нов православен храм в гр. Нови Искър, кв. "Курило"

ОБЯВЛЕНИЕ

от 19.03.2019 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството” при район „Нови Искър” – Столична община, обявява, че със Заповед РНИ19РД09-91 от 18.03.2019 год. на кмета на район „Нови Искър” е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на нов православен храм в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1369, част от урегулиран поземлен имот (УПИ) V – зa озеленяване от кв. 26, гр. Нови Искър, кв. "Курило".

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2019 год. от 18,00 часа в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1907”, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. „Искърско дефиле“ № 277.

В срок до 17,00 часа на 05.04.2019 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по документа, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър” – СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле“ № 121.

Документът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в сградата на отдел УТККС (техническа служба), стая 413 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 10.04.2019 год. от 18,00 часа в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1907”, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. „Искърско дефиле“  № 277, ще се проведе заключителна дискусия.

19.03.2019