Район "Триадица" обявява представяне на: „Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район “Триадица”, на  основание чл. 12 от ЗУЗСО, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 4, чл. 6, чл. 10, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени  обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с  Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № РТР18-РД56-69/04.04.2018 г. на кмета на район ”Триадица” – СО, уведомява заинтересованите лица, че ще се проведе представяне на: „Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра 3 част – разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“ на 21.02.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, стая 301.

В срок до 07.03.2019 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на район ”Триадица”. Становищата се подават в деловодството на район ”Триадица”, ул. ”Алабин” № 54, ет. 1. Становища,  постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

На 12.03.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, стая 301 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане.


Заповед № РТР19-РД56-23/31.01.2019 г.

Изменение план за регулация

 

04.02.2019